จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ มีทักษะการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอาแอเสาะ ดอหะ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จากศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุคิริน บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน