นางสาวนอร์อาสมะ บินเจะอาแว

นางสาวนอร์อาสมะ บินเจะอาแว ตำแหน่ง ครูอาสาฯสถาบันศึกษาปอเนาะอัสสาอีดะห์

หมายเหตุ ตารางเรียนอาจมีการเปลียงแปลงตามภาระกิจที่ได้รับหมอบหมาย