บริบทปอเนาะ

ข้อมูลพื้นฐานสถาบันศึกษาปอเนาะอัสสาอีดะห์

สถาบันศึกษาปอเนาะอัสสาอีดะห์
ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมาของสถาบันศึกษาปอเนาะอัสสาอีดะห์

                  สถาบันปอเนาะอัสสาอีดะห์ เป็นสถาบันที่ได้เป็นที่ยอมรับกันในหมู่บ้าน“กวาลอซีรา”
ซึ่งได้ทำการจดทะเบียนกับรัฐบาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม เป็นเวลากว่า 10 ปีครึ่ง
สถาบันปอเนาะอัสสาอีดะห์ ตั้งอยู่ที่ 105/3 หมู่ 7 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
สถาบันศึกษาปอเนาะอัสสาอีดะห์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2553 ซึ่งแรกๆนั้นมีนักเรียนเพียง 3-10 คนโดยใช้อาคารเล็กๆข้างๆกับบ้านโต๊ะครู เป็นทั้งสถานที่เรียนและสถานที่พักสำหรับนักเรียน ต่อมาได้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็นรุ่นต่อรุ่นและได้มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารขึ้นมา ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นจนบัดนี้ได้มีนักเรียนกว่า 140 คฯด้วยกัน
* มีกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
* มีผู้เรียนเป็นหญิงล้วนจำนวน 140 กว่าคน , มีผู้ช่วยโต๊ะครู 2 คน
* มีอาคารหลักๆ ดังนี้ อาคารเรียน , ที่พักนักเรียน , ที่พักโต๊ะครู , ห้องน้ำ , ห้อพยาบาล , อาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ
* มีวิชาอิสลามศึกษา อ่านกีตาบและอัลกุรอานได้
สถาบันอัสสาอีดะห์จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดหมาย คือ ดังนี้
– ขจัดความไม่รู้ให้กับนักเรียน
– เพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ
– เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนที่จะตอบสนองความต้องการของสังคม
– เพื่อพัฒนาบุคลิกนิสัยให้สอดคล้องกับศาสนา
– เพื่อให้สามารถเรียนรู้ด้านวิชาอาชีพและสามารถประกอบอาชีพได้
– ปกปักษ์รักษา ศาสนาอิสลามให้คงอยู่ได้
ปัจจุบันสถาบันศึกษาปอเนาะอัสสาอีดะห์ได้เปิดอาคารเรียนเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาชาบโดยแยกสถานที่เรียนห่างจากอาคารผู้หญิงประมาณ 50เมตร

วิสัยทัศน์

                  เป็นสถาบันการเรียนการสอนศาสนาตามระบบชีวิตอิสลาม การปฏิบัติตามแบบอย่างอิสลาม การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ปรัชญา

ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำศรัทธาชน สังคมพัฒนา

เอกลักษณ์

การดำเนินชีวิตตามแบบอย่างศาสนาอิสลาม

อัตลักษณ์

ผู้เรียนมีมารยาทงาม

เป้าหมาย

1. เด็ก และ เยาวชนตลอดจนประชาชนได้นำหลักการศาสนาอิสลามไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. สถาบันศึกษาปอเนาะมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพที่มีระบบสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน และชุมชน
3. บุคลากรในสถาบันศึกษาปอเนาะ มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียน การสอน อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สถาบันปอเนาะเป็นแหล่งเรียนรู้และมีส่วนรวมในการพัฒนาสังคม
5. สถาบันมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

อาคารและสถานที่

 • ป้ายชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน  1        แห่ง
 • รั่วสถาบันศึกษาปอเนาะล้อมรอบสถาบันศึกษาปอเนาะ
 • อาคารโรงจอดรถ จำนวน  1        โรง
 • อาคารสหกรณ์ จำนวน  1        แห่ง
 • บ้านโต๊ะครู จำนวน  1        แห่ง
 • อาคารละหมาด จำนวน  1        แห่ง
 • หอพักหญิง จำนวน  2        แห่ง
 • ห้องเรียนตัฮฟิชอัลกรุอ่าน จำนวน 1 แห่ง
 • อาคารเรียนปรับพื้นฐานศาสนา/ห้องพักครู กศน./มุมเรียนรู้ในปอเนาะ จำนวน  1        แห่ง
 • ห้องน้ำหญิง จำนวน 2        ห้อง
 • แปลงเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน  1        แปลง
 • แปลงสมุนไพร จำนวน  1        แห่ง
 • สวนหย่อม จำนวน  1        แห่ง
 • ห้องปรุงอาหาร จำนวน  1        แห่ง

หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบดั้งเดิม (รูปแบบปอเนาะตูวอ) ประกอบด้วย

1. วิชาเตาฮีด (หลักศรัทธา)
2. วิชาอัล-กุรอ่านและตัจวีด (หลักการอ่านอัลกรุ-อ่าน)
3. วิชาอัล-ฮาดีษ
4. วิชาตะเซาวุฟ
5. วิชาอัลฟิกฮ์
6. ศาสนประวัติ
7. อบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น

หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ประกอบด้วย

1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ระดับ ประถมศึกษา
 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
 ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. การศึกษาต่อเนื่อง
 การฝึกอบรมทักษะอาชีพ
 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต
3. การศึกษาตามอัธยาศัย
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 มุมเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
4. อื่นๆ
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนใต้ เช่น โครงการเกี่ยวกับส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในปอเนาะ, 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา เป็นต้น