โครงการส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก กิจกรรม D.I.Y. สร้างสรรค์ลายพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนางสาวนอร์อาสมะ บินเจะอาแว ครูอาสาฯปอเนาะดำเนินการจัดทำกิจกรรมในช่วงปิดเทอม วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ ดำเนินการจัดทำกิจกรรมในช่วงปิดเทอม ในโครงการส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก กิจกรรม D.I.Y. สร้างสรรค์ลายพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการรักการเรียนรู้ทีหลากหลายรูปแบบ และเสริมสร้างจินตนาการที่สวยงามอย่างกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการรักการเรียนรู้ทีหลากหลายรูปแบบ และเสริมสร้างจินตนาการที่สวยงามอย่างกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง