โครงการพัฒนามุมเรียนรู้ ศกร.ตำบลปาเสมัสให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน

วันที่ 26 มีนาคม2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ วาโมง ครู ศกร.ตำบลปาเสมัสพร้อมด้วยนางสาวนอร์อาสมะ บินเจะอาแว ครูอาสาฯปอเนาะ จัดโครงการพัฒนามุมเรียนรู้ ศกร.ตำบลปาเสมัสให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ณ ศกร.ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส