เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประกาศนียบัตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เป็นพระมหากรุณาธิคุณ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก ผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ระดับทอง” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

ขอแสดงความยินดีกับศู

Read more

ข้าราชการครู พนักงานราชการ และเจ้าเหมาบริการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

ข้าราชการครู พนักงาน

Read more

โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้แบบการคิดประยุกต์เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ Creativety-Based Learning (CBL)

โครงการส่งเสริมศักยภ

Read more