ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 5 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ รับสมัครบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้