ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวซีเทียน ลิม นักศึกษาระดับ ม.ปลาย ศกร.ตำบลสุไหงโก-ลก (สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก) ที่ได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ (สาขา INDEE) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

#เก่งและดี TO BE NUMBER ONE