ร่วมส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก ฯ รุ่นที่ 30

WE ARE TO BE NUMBER ONE CAMP 30

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมคณะครูทีปรึกษาร่วมส่งนางสาวธิดารัตน์ ธรรมประดิษฐ์ แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 30 ( WE ARE TO BE NUMBER ONE CAMP 30 ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 29 มีนาคม 2567 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี