#โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้แบบการคิดประยุกต์เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ Creativety-Based Learning (CBL)

ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ นางสาวฮาสนะห์ มัสปอ ครูผู้ช่วยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้แบบการคิดประยุกต์เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ Creativety-Based Learning (CBL) โดยมีนางสาวอภิมุข ศรีสมัย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.ณรงค์ กาญจนะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา