นายกามารอเด็ง มามะ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้อนุมัติตั้งงบประมาณประจำปี 2567 ให้กับกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจ่ายเป็นค่าป่วยการให้กับ อสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1.07 ล้านคนทั่วประเทศ โดยใช้เงินงบประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราค่าป่วยการที่เพิ่มจากเดิมเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 2,000 บาท และมีผลตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 2567 คือ เดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ในเดือนพฤษภาคมนี้ พี่น้องชาว อสม.

จะได้รับเงินค่าป่วยการในอัตราใหม่ที่ 2,000 บาท และเงินตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566

ถึง เมษายน 2567 อีก 7,000 บาท รวม 9,000 บาท จากนั้นจะได้รับค่าป่วยการเดือนละ 2,000 บาททุกเดือน