นายกามารอเด็ง มามะ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้อนุมัติตั้งงบประมาณประจำปี 2567 ให้กับกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจ่ายเป็นค่าป่วยการให้กับ อสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1.07 ล้านคนทั่วประเทศ โดยใช้เงินงบประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราค่าป่วยการที่เพิ่มจากเดิมเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 2,000 บาท และมีผลตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 2567 คือ เดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ในเดือนพฤษภาคมนี้ พี่น้องชาว อสม.

จะได้รับเงินค่าป่วยก

Read more