บริบทปอเนาะ

ประวัติของสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม ตั้งอยู่เลขที่ 128/97 หมู่ที่ 6 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120 โดยมีนายอุสมาน รอยาลี  โต๊ะครู บาบอสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก ได้จัดการเรียนการสอนสายสามัญ ให้กับนักศึกษาสถาบันศึกษาดารุสลาม 3 ระดับด้วยกัน คือ 1.ระดับประถมศึกษา 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีการจัดอาชีพระยะสั้น และทักษะชีวิตให้กับนักศึกษา โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ