#เลือกชมรม ภายใต้โครงการสานพลัง ทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมสร้างสถานศึกษา ปลอดยาเสพติด

ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวดารุณี สาและ ครูกศน.ตำบล ดำเนินการให้กลุ่มเป้าหมายเลือกชมรม ภายใต้โครงการสานพลัง ทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมสร้างสถานศึกษา ปลอดยาเสพติด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสมฝาสมารถสร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ให้มีศักยภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

+20

ความรู้สึกทั้งหมด

11