ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ศกร.ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 24 มกราคม 256

Read more