ประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยนางสางรุสมีนี มะยิ ครู นางสาวณิชชารีย์ สุทธิชาเจริญพงษ์ ครู และนางฟาดีล๊ะ สามะอาลี ครูอาสาฯปเนาะ ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการในดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส