สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนด “วันอีฎิ้ลฟิตริ” 9 เมษายน 2567

สำนักจุฬาราชมนตรี ออ

Read more

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วันที่ 27 มีนาคม 256

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการและหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more

โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้แบบการคิดประยุกต์ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนด้วยกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน (CLB)

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการและหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน

วันที่ 21 มีนาคม 256

Read more