กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน” (สกร.อำเภอรือเสาะ)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้คณะครู สกร.อำเภอรือเสาะ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สกร.อำเภอรือเสาะ” เพื่อพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสกร.อำเภอรือเสาะ ให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม รวมถึงเป็นการลดการสะสมของเชื้อโรคสร้างสุขอนามัยที่ดี ณ สกร.อำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส