ประชุมบุคลากร ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.ประจำจังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร. อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาวฟายีละห์สาและ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร..อำเภอรือเสาะ ประชุมบรรณารักษ์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุม ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และติดตามงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส