ปันจักสีลัต

ชื่อ นายวาแม  ปะเต๊ะ

ที่อยู่ 23 หมู่ 2 บ้านสาวอฮูลู ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา

จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสาวอ นายวาแม ได้รับการสืบทอดแลปันจักสีลัตมาจากฝั่งของยี่งอและมีการเผยแพร่วัฒนธรรมปันจักสีลัตให้แก่เยาวชน มีการรับสอนให้กับนักเรียนตามโรงเรียนหรือได้รับเชิญให้ไปจัดแสดงในงานต่างๆตามโอกาส ปัจจุบันเขายังไม่หยุดเผยแพร่วัฒนธรรมปันจักสีลัต มีการเข้าร่วมกับโครงการกับอบต.ตำบลสาวออีกด้วย รายได้ต่องานอย่างน้อย3,000 บาท ค่ารับสอนแล้วแต่ความเหมาะสม ปัจจุบันเขายังรับสอนปันจักสีลัตให้  มีอุปกรณ์ การแต่งกายสำหรับการเรียน  ถ้ามีการเชิญให้สอนในหมู่บ้านจะไม่คิดเงิน นอกสถานที่จะคิดเงินตามความเหมาะสม

จุดเด่นของภูมิปัญญานี้

เป็นศิลปะการป้องกันตนเอง กีฬาประเภทนี้เดิมเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนเชื้อสายมาลายู และเป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเท้าเปล่า เน้นให้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวที่สวยงาม