บริบทตำบล

          แรกเริ่มศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสาวอ  ได้จัดตั้งขึ้นครั้งเมื่องปี  พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยใช้อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอเก่า  หมู่ที่ ๖  บ้านสาวอฮูลู  ตำบลสาวอ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็น ศรช. โดยการสนับสนุนของชาวบ้านในตำบลสาวอเป็นอย่างดี

          ต่อมาพื้นที่ตั้งเดิมศรช.สาวอถูกเวนคืนที่ดิน  เนื่องจากมีการขยายเขตถนนในบริเวณดังกล่าว  จึงได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการศรช.  และได้ลงความเห็นว่าควรหาอาคารใหม่  และปัจจุบันอยู่ที่ บ้านบือเจาะบองอ  หมู่ที่ ๗  ตำบลสาวอ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  โดยได้รับความอนุเคราะห์  จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  อนุญาตให้ใช้อาคารของอบต.  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในตำบลสาวอ

          ประวัติความเป็นมา  ตำบลสาวอสมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าทึบร้อน  และคำว่า  “สาวอ”  เป็นภาษามลายูท้องถิ่น(ภาษายาวี)  แปลว่า  งูเหลือม  เนื่องมาจากพื้นที่เดิมก่อน  เป็นที่อยู่อาศัยชุกชุมของงูเหลือมจำนวนมาก  ชาวบ้านจึงเรียกว่า  สาวอ  ติดปากกันมา  และใช้เป็นชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอรือเสาะ ตลอดมา

          ทำเลที่ตั้งตำบลสาวอ  เป็น  ๑  ใน ๙  ตำบล  ในเขตอำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงคือ 

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลตะโละหะลอ    อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลสามัคคี   อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลบาลอ  ตำบลตะโละหะลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

          ทิศใต้              ติดต่อกับตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

          ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลสาวอประกอบอาชีพเกษตรกรรม  พืชที่สำคัญได้แก่  ยางพารา ลองกอง  เงาะ  ทุเรียนฯลฯ  นอกจากนี้ยังปลูกพืชไร่ เช่น  ข้าวโพด  แตงโม  อ้อย มันสำปะหลัง  มันเทศและมันขี้หนูนอกจากนั้น  ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยาง  มีปั้มน้ำมัน  ๑  แห่ง  โรงสีข้าว  ๓  แห่ง

                     – ศกร. มีศูนย์การเรียนชุมชน                  จำนวน            ๑  แห่ง         

                     –  โรงเรียนระดับประถมศึกษา                จำนวน            ๔   แห่ง

                     –  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม         จำนวน            ๑   แห่ง    

                     ประชากรในตำบลสาวอ  นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  ๙๘.๕  และร้อยละ  ๑.๕ นับถือศาสนาพุทธโดยมีมัสยิด เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ภายในตำบลสาวอ  ๗  แห่ง

                     มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๔๐.๖๘ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๒๕.๔๒๕  ไร่ ประชากรทั้งหมด  ๔,๑๕๗  คนและมีครัวเรือน  ๗๕๗  ครัวเรือน จำนวนหมู่บ้าน  ๗  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านเนื้อที่ตร.กม.ประชากรครัวเรือน
บ้านมือและห์๓.๙๘๗๓๘๑๒๘
บ้านสาวอฮูลู๔.๔๕๔๑๗๗๘
บ้านจือแร๔.๓๘๓๖๗๓๑๒๙
บ้านดือแย๙.๙๖๔๕๓๓๑๐๒
บ้านบือเจาะ๖.๕๙๗๔๙๗๘๙
บ้านสาวอ๗.๑๕๑๗๙๑๑๔๐
บ้านเจาะบองอ๔.๑๕๖๕๐๘๙๑
รวม  หมู่บ้าน๔๐.๖๘ ตร.กม.,๑๕๗  คน๗๕๗