เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางสาวสุชีรา สาและ ครู ศกร.ตำบลรือเสาะออก พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอรือเสาะ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี และมีรองศาสตราจารย์ยุพดี ยศวริศสกุล รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี และคณะเป็นวิทยากร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของสื่อ มีทักษะในการจัดทำสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สื่อ และนำสื่อไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น