โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House)

วันที่ 24 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ ข้าพเจ้านางอัสสิมา แวโน๊ะ ครูอาสาสมัครสถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอรือเสาะ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิชาการ(Open House) โดยมีนางสาวฟายีละห์ สาและ ครู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเกิดทักษะในการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งนี้สามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้