โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็ปไซต์สำหรับสถานศึกษา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ข้าพเจ้า นางอัสสิมา แวโน๊ะ ครูอาสาสมัครสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็ปไซต์สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจในการสร้าง พัฒนา แก้ไข ปรับปรุง จัดการเว็บไซค์ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบราธิวาส