ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567″

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นายมาหามุ อีซอมูซอ ครูอาสาฯประจำสถาบันปอเนาะพร้อมด้วยโต๊ะครูประจำสถาบันศึกษาปอเนาะเข้าร่วมประชุมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567″ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมกัน และมีประเด็นแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานโดยมี นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมมะนารอ สกร.จังหวัดนราธิวาส