ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

คำคม ข้อคิด จากครูต้นแบบ

โดย นางสาวรุสนานี เวาะแม ครู อาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ ศกร.ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

“อ่านเพื่อรู้ รู้เพื่อใช้ ใช้อย่างฉลาด”

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
คำคม ข้อคิด จากครูต้นแบบ
โดย นางสาวรุสนานี เวาะแม ครู อาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ ศกร.ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
“อ่านเพื่อรู้ รู้เพื่อใช้ ใช้อย่างฉลาด”