การประชุมชี้แจงการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 2 รอบและการบริหารงานบุคคล

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ ได้มอบหมายให้บุคลากร และครูสกร.อำเภอรือเสาะ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 2 รอบและการบริหารงานบุคคล เพื่อซักซ้อมเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ขั้นตอนและระยะเวลาแสดงความประสงค์ในการเลือกรับเงินเดือนและค่าจ้าง ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ณ สกร.อำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส