นักศึกษาได้รับเกียรติบัตร โครงการการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา สกร.อำเภอระแงะ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาศกร.ตำบลตันหยงมัส ได้รับเกียรติบัตรและรางวัล การประกวดในโครงการการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา สกร.อำเภอระแงะประเภทต่างๆ ดังนี้

ได้รับเกียรติบัตรและรางวัล ชนะเลิศลำดับที่ 1 ประเภทการจัดสวนหย่อมในถาด

ได้รับเกียรติบัตรและรางวัล ชนะเลิศลำดับที่ 1 ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุเหลือใช้

ได้รับเกียรติบัตรและรางวัล ชนะเลิศลำดับที่ 3 การจัดตู้ปลาสวยงาม

ในโครงการการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา สกร.อำเภอระแงะ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการจัดตู้ปลาสวยงาม การจัดสวนหย่อมในถาด การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนางมาฮานี สมะแอ ครูอาสาฯประจำศรช. ดำเนินการจัดโครงการฯ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ได้รับเกียรติบัตรและรางวัล ชนะเลิศลำดับที่ 1 ประเภทการจัดสวนหย่อมในถาด

ได้รับเกียรติบัตรและรางวัล ชนะเลิศลำดับที่ 1 ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุเหลือใช้

ได้รับเกียรติบัตรและรางวัล ชนะเลิศลำดับที่ 3 การจัดตู้ปลาสวยงาม