บริบทตำบล

ตำบลตันหยงมัส

    สภาพทางกายภาพของชุมชนตำบลตันหยงมัส

        ตำบลตันหยงมัส เป็นตำบลหนึ่งในเจ็ดตำบลของอำเภอระแงะ  คำว่า “ตันหยงมัส” เป็นภาษามลายูท้องถิ่น มาจากคำว่า “ตันหยง”  แปลว่า  ต้นพิกุล   คำว่า “มัส”  แปลว่า ทอง   ดังนั้นคำว่า “ตันหยงมัส” ก็แปลว่า “ต้นพิกุลทอง”

    ขนาดพื้นที่ตำบลตันหยงมัส

ตำบลตันหยงมัส  มีพื้นที่ทั้งหมด  26,389  ไร่  หรือประมาณ 77.79  ตารางกิโลเมตร

 ลักษณะที่ตั้ง

         กศน.ตำบลตันหยงมัส  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  7  ถ.ระแงะมรรคา  ตำบลตันหยงมัส  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  เป็น 1  ใน  7  ตำบลในเขตอำเภอระแงะ  และอยู่ห่างจากที่ตั้งกศน.อำเภอระแงะ  ประมาณ 1 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ตั้ง สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาสประมาณ  20  กิโลเมตร

  อาณาเขต

         อาณาเขตทางทิศตะวันออก        ติดต่อกับ   เขตตำบลมะนังตายอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส

         อาณาเขตทางทิศใต้                 ติดต่อกับ   เขตตำบลบองอ  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

         อาณาเขตทางทิศเหนือ             ติดต่อกับ   เขตตำบลยี่งอ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

         อาณาเขตทางทิศตะวันตก          ติดต่อกับ   เขตตำบลเฉลิม  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

   ลักษณะทางกายภาพ

           ลักษณะทางภูมิศาสตร์  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลตันหยงมัสเป็นที่ราบสูง  โดยพื้นที่ภูเขาเป็นเทือกเขาซีโปอยู่ทางตะวันตกของตำบล  ทิศเหนือเป็นพรุบางส่วน  ตอนกลางเป็นที่ราบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีฤดู ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน น้ำท่วมขังในพื้นที่  โดยทั่วไปประชาชนในตำบลตันหยงมัส  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภททำสวนยางพารา สวนผลไม้ ได้แก่ ลองกอง ทุเรียน เงาะ มังคุด สะตอ ฯลฯ

        ลักษณะภูมิอากาศ   จะมีลักษณะแบบร้อนชื้นมี ๒ ฤดู

  • ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน
  • ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไป ช่วงที่มีฝนตกชุกมากที่สุด คือระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคมของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗.๒๙ องศาเซลเซียส