ตัวแทนนักศึกษาประกวดการจัดสวนหย่อมในถาด  ในโครงการการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา สกร.อำเภอระแงะ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้นางสาวรังสีนี อินราข ตำแหน่ง ครู นำตัวแทนนักศึกษา ศกร.ตำบลตันหยงมัส เข้าร่วมประกวดการจัดสวนหย่อมในถาด  ในโครงการการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา สกร.อำเภอระแงะ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการจัดสวนหย่อมในถาด  และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนางมาฮานี สมะแอ ครูอาสาฯประจำศรช. ดำเนินการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส