บริบทตำบล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ศกร.ตำบลตันหยงลิมอ

ประวัติความเป็นมา
ตันหยงลิมอ เป็นภาษามาลายู แปลว่า ต้นพิกุลห้าต้น เดิมทีชื่อตำบลมีชื่อว่า “ตันหยงจือลือมอ”

ที่ตั้ง
ศกร.ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ ม.4 บ้านทุ่งเกร็ง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
อาณาเขต
อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง
อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ

เนื้อที่
ตำบลตันหยงลิมอ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 57.549 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,087 ไร่

ภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลตันหยงลิมอ เป็นที่ราบต่ำเหมาะกับการเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ข้างถนน กระจายไปทั้งตำบล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวนยางพารา ทำสวนผลไม้ และทำนา

จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลตันหยงลิมอ ทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ได้แก่

  1. หมู่ที่ 1 บ้านตะโละ
  2. หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งขมิ้น
  3. หมู่ที่ 3 บ้านตอหลัง
  4. หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเกร็ง
  5. หมู่ที่ 5 บ้านป่าไผ่
  6. หมู่ที่ 6 บ้านลูโบะดีแย
  7. หมู่ที่ 7 บ้านตันหยงลิมอ
  8. หมู่ที่ 8 บ้านไอปาเซ