ติดต่อเรา

ศกร.ตำบลมะรือโบตก

บ้านอาแว หมู่ 6 ตำบลมะรือโบตก

อำเภอเมืองระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130