นายอัชรออีน อามะ ปราชญ์ชาวบ้านด้านศาสนา

นายอัชรออีน อามะ มีความรู้ ด้านศาสนาและกฏหมายอิสลาม เป็นที่ปรึกษาของชาวบ้าน ในเรื่องต่างๆ เรื่องปัญหาทางครอบครัว