(ชื่อครูผู้รับผิดชอบในสถาบันศึกษาปอเนาะ)

นางอารียา เจ๊ะโซะ ตำแหน่งครู