โครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ วันที่ 30 มกราคม 2567 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมะฮาดุลร็อบบานี