บริบทตำบล

บริบทตำบลจวบ

ประวัติความเป็นมาตำบลจวบ

             จวบผันมาจากคำว่าจูโว๊ะ ซึ่งเป็นชุมชนดังเดิมที่มีความเจริญทางการค้าและการคมนาคมทางน้ำในอดีต ต่อมามีการก่อสร้างถนนหนทางและทางรถไฟ ชุมชนได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานริมถนนและทางรถไฟก่อให้เกิดชุมชนขึ้นใหม่จึงได้ ย้ายที่ตั้งของตำบลตามชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่เป็นตำบลจวบมาจนถึงปัจจุบัน คำขวัญถิ่นหลากไม้ผล ชุมชนหลายวัฒนธรรม เขตชลประทานข้าวนาปรัง พฤกษาพรรณป่าอุทยาน ที่ตั้ง กศน.ตำบลจวบ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการอำเภอเจาะไอร้อง ตำบลจวบ  อำเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส

ตำบลจวบ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 22,930 ไร่  (36.69 ตารางกิโลเมตร ) เป็นพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 20,215 ไร่ ( 32.34 ตารางกิโลเมตร) ที่อยู่อาศัย 2,718 ไร่ (3.34 ตารางกิโลเมตร) โดยอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้ ติดต่อกับเขต ตำบลบองอ  อำเภอระแงะ จังหวดนราธิวาส

ทิศตะวันตก  ติกต่อกับเขตตำบลตังหยงลิมอ  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตตำบลมะรือโบออก  อำเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส

การแบ่งเขตการปกครอง ตำบลจวบ   แบ่งเขตการปกครอง   ออกเป็น 8  หมู่บ้าน   และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจวบ (อบต.) ทั้ง 8 หมู่บ้านการปกครอง  แบ่งเป็น 8  หมู่บ้าน  ดังนี้

1.บ้านเจาะไอร้อง

2.บ้านยานิง

3.บ้านกือรง

5.บ้านโค้ก

6.บ้านบาโงดุดุง

7.บ้านลูโบ๊ะเยาะ

8.บ้านไอปาแย