ศกร.ตำบลจวบ เชิญเข้าร่วมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน วันรักการอ่าน

ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส