พิธีเปิดการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ระดับทอง”

*****************

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมพิธีเปิดการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด นายสันติพงศ์ บัวทองเรือง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส