ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดประจำสถานที่ราชการ

วันที่ 6 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้ นายมะซายูตี ลาเะบือริง ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร นอกโรงเรียน ปฎิบัติหน้าที่เวรประจำสถานที่ราชการ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ณ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส