วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะมอบหมายให้บุคลากรศกร.ตำบลผดุงมาตร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีใจรักการอ่าน

ณ ศกร.ตำบลผดุงมาตร

Read more

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมาย นางคอลาตี เจ๊ะฮามะ ครูศกร.ตำบลผดุงมาตร ประชุมคณะกรรมการศสปชต.ตำบลผดุงมาตร เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผ่านตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ณ ศกร.ตำบลผดุงมาตร

Read more

มอบเสื้อเหลืองให้บุคลากรสวมใส่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 มีนาคม 256

Read more

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐประจำฮิจเราะห์ศักราช 1445 เพื่อใช้สำหรับการละศีลอด พร้อมทั้งแสดงออกถึงความยินดีกับพี่น้องชาวมุสลิมที่ได้ร่วมปฎิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ขอให้รอมฎอนปีนี้เต็มไปด้วยความสุขและความบารอกัต

ณ สกร.อำเภอจะแนะ

Read more

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมาย นางคอลาตี เจ๊ะฮามะ ครูศกร.ตำบลผดุงมาตร พร้อมด้วยนางนูรรีฮัน สะมะแอ ครูอาสาฯ ตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบปลายภาค

ณ สกร.ชายแดนใต้ อำเภ

Read more