บริบทตำบล

ประวัติความเป็นมาของตำบลผดุงมาตร

   เมื่อ พ.ศ. 2532 ตำบลผดุงมาตรเป็นส่วนหนึ่งของตำบลดุซงญอ และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2532 กรมการปกครองได้อนุมัติให้แยกเป็นตำบลผดุงมาตร ซึ่งประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 บ้านแอแจะ, หมู่ที่ 2 บ้านบือจะ, หมู่ที่ 3 บ้านริแง , หมู่ที่ 4 บ้านเมาะตาโก๊ะ) คำว่า “ผดุงมาตร” เป็นคำแปลมาจากคำว่า “เมาะตาโก๊ะ” (หมู่บ้านหนึ่งในตำบลผดุงมาตร) เป็นภาษาท้องถิ่นพื้นเมืองทางภาคใต้ หมายถึง “แม่ ลูกกลัว” ซึ่งฟังแล้วทำให้เกิดความรู้สึกน่ากลัว นายอำเภอระแงะในสมัยนั่น จึงตั้งชื่อใหม่ให้น่าฟังว่า “ผดุงมาตร” ซึ่งหมายความว่า “มารดาปกป้องภัยแก่ลูก” และได้นำมาตั้งเป็นชื่อตำบลจนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2535 ตำบลผดุงมาตรได้รับอนุมัติจากกรมการปกครองให้แยกหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 3 บ้านริแง แยกเป็นหมู่ที่ 5 บ้านไอร์ปีแซ และหมู่ที่ 4 บ้านเมาะตาโก๊ะ แยกเป็นหมู่ที่ 6 บ้านลูโบ๊ะ
 1. สภาพภูมิศาสตร์

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

        ตำบลผดุงมาตรเป็น 1 ใน 4 ตำบลของอำเภอจะแนะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจะแนะ  มีระยะทางห่างจากอำเภอจะแนะประมาณ 9 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 22 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,750 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของพื้นที่อำเภอจะแนะ

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ     ติดต่อกับ     ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ และตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้       ติดต่อกับ     ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ     ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ     ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
 1. ลักษณะภูมิประเทศ

โดยทั่วไปของตำบลผดุงมาตร เป็นราบสูง มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 210 เมตร มีที่ราบสลับเนินเขา ทางตอนกลางของตำบลจากแนวเหนือสู่ใต้ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4115 ผ่านทางทิศเหนือและทิศใต้ แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ คลองบองอ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านทางทิศใต้ และมีลำน้ำ ลำห้วยต่าง ๆ ได้แก่ คลองดุซงญอ คลองซูงากาแร เป็นต้น

 1. ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศ มีอากาศชื้นและฝนตกตลอดทั้งปี แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ

             - ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน

             - ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – มกราคมปีถัดไป