นที่ 21-22 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

นที่ 21-22 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการและหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ได้แก่

1. การแสดงตัวตนบนโลกดิจิทัล (Digital Identity)

2. การใช้เครื่องมือและสื่อดิจิทัล (Digital Use)

3. ความปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Safety)

4. ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security)

5. ความฉลาดทางอารมณ์บนโลกดิจิทัล (Digital Emotional Intelligence)

6. การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)

7. การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)

8. สิทธิทางดิจิทัล (Digital Rights)

ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปขยายผลให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส