ประกาศ นักศึกษา ศกร.ตำบลช้างเผือก ทุกท่าน ให้มาสอบตรง วัน เวลา และเตรียมบัตรสถานที่ ตามที่ครูได้แจกตารางสอบให้แล้ว เน้นยำ้ ให้นักศึกษาทุกท่านแต่งกายโดยชุดนักศึกษาที่ถูกต้อง เตรียมบัตรนักศึกษา บัตรประาชน ปากกาสีนำ้เงิน ดินสอ 2 บี และยางลบ ดังตัวอย่างข้างล่าง

ประกาศ นักศึกษา ศกร.

Read more

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 บุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำการจัดการศึกษาอาชีพ (การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง) ให้กับกลุ่มสตรีตำบลจะแนะ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์

Read more

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอจะแนะ นำองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอจะแนะ เข้าร่วมโครงการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read more

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับ นักศึกษา สกร.อำเภอจะแนะ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ปลูกฝังทัศนคติและให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more

วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 บุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์”

วันที่ 16 – 17

Read more

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 บุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ​”เราทำความ ดี ​ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 นำโดย สกร.อำเภอเจาะไอร้อง ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อสนองพระราชปณิธาน โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์

Read more

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อชี้แจงข้อราชการ ให้มีทิศทางการดำเนินงานและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์

Read more

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอจะแนะ จัดโครงการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับภาคีเครือข่าย (MOU) โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ ประกวดสวนถาด นักศึกษาทั้ง 4 ตำบล ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโครงงาน สกร.อำเภอจะแนะ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์

Read more