บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เปิดให้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะในวันหยุดราชกา

นที่ 15 เมษายน 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เปิดให้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะในวันหยุดราชการ เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือให้แก่ประชาชนในวันราชการ และเพื่อให้การบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และผู้รับบริการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส