(ชื่อครูคนที่ 1)

นายมาฮามุ มะแดวี

ตำแหน่ง ครูอาสาประจำปอเนาะ