(นายวาสุกรี โตะมา)

ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น วาดภาพฝาผนัง ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขา ศิลปกรรม ด้านจิตกรรม สถานที่ตั้ง/ที่อยู่   ๕๕ ซอย ถนนบ้านพักครู  หมู่ที่ ๒ ตำบลบาเจาะ   อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๗๐

พิกัด ๖.๕๑๕๗๖๑๙ ,๑๐๑.๖๕๑๗๓๐๙ เบอร์โทรศัพท์  ๐๖๔-๔๗๕๑๑๔๓

ที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่น

จิตรกรรมวาดภาพฝาผนัง เป็นภาพที่แต่ละบุคคลสร้างขึ้น ด้วยประสบการณ์ทางสุนทรียภาพและความชำนาญ โดยใช้สีชนิดต่างๆ เช่นสีน้ำ สีน้ำมัน สีฝุ่น เป็นสื่อกลางในการแสดงออกถึงเจตนาในการสร้างสรรค์ การสร้างงานจิตรกรรม จะสร้างงานบนพื้นราบเป็นส่วนใหญ่ จิตรกรรมวาดภาพฝาผนัง ของนายวาสุกรี โตะมา เริ่มต้นจากความชอบส่วนตัวในการชอบวาดภาพ  ซึ่งสมัยเรียนระดับประถมศึกษา เคยได้เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีในระดับประถมช่วงชั้นที่ ๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ปัจจุบันสามารถรับจ้างวาดภาพฝาผนังตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน บ้านเรือน ตกแต่งร้านค้าต่างๆเป็นต้น  

ลักษณะเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลักษณะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์คือการวาดภาพฝาผนังแบบปูนเปียก ผลงานจะมีความเสมือนจริงและสวยงาม โดยมีการวาดภาพลงบนฝาผนังโดยใช้สีน้ำในการวาดภาพ  เน้นลวดลายของผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของลูกค้า งานฝีมือปราณีต รูปแบบสวยงามทันสมัย มีคุณภาพและคงทน