มุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกศน.ตำบลบาเจาะ ภายในอาคารกศน.ตำบลบาเจาะมีการจัดกิจกรรม 4 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ มุมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุมศูนย์ดิจิทัลชุมชน มุมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย มุมศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต