บุคลกรสกร.อำเภอบาเจาะดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วิชาเลือก

วันที่ 9 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนยส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบนางกิตติมา ซำยา ครูอาสาฯปอเนาะ เป็นกรรมการกลางสนามสอบสถาบันศึกษาปอเนาะอัล-ฟุรกอน เพื่อการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วิชาเลือก ณ สนามสอบสถาบันศึกษาปอเนาะอัล-ฟุรกอน ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส