กรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถาบันศึกษาปอเนาะอัล-ฟุรกอน

1. นายมฮัมมัดอันนุมาน   โอ๊ะหลง                    ประธาน

2. นายมะ                  มะแนง                     กรรมการ

3. นายอูเซ็ง               คาเดร์                      กรรมการ

4. นายอับดุลยานิง       อาบู                         กรรมการ

5. นายยาซิง               ราแด                       กรรมการ

6. นายอาซีส              อานีกา                      กรรมการ

7. นายสาการียา          โอ๊ะหลง                    กรรมการ

8. นายลาเต๊ะ             มาหะมะ                    กรรมการ

9. นายนุมัน               อับดูลเต็ฟ                  กรรมการ

10. นายฮัสบูเลาะ        เจะกอเดร์                  กรรมการ

11. นายคะเนย์           อาลี                         กรรมการ

12. นายนูรฮาซัน         สามะ                       กรรมการ

13. นายอับดุลรอนิง     มิงยี                         กรรมการ

14. นายมะรูดี            สูเตะ                        กรรมการ

15. นายเตะฟีก           ลีฆะ                         กรรมการ

16. นายสัมรี              กือโด                       กรรมการ

17. นายไทรนูนอาบีดีน   โอ๊ะหลง                  กรรมการ

18. นายรุสลาน            ยามา                      กรรมการ

19. นายมูฮัมมัดซาบรี     การือเซะ                 กรรมการ

20. นายอับดุยามิง       อาบู                         กรรมการ

21. นายฟุรกอน              อาแวยี่งอ              กรรมการ

22. นายอับดุลเราะมัน      ดอเลาะ                 กรรมการ

23. นางกิตติมา     ซำยา                             กรรมการ

24. นายการียา           วาเซ็ง          กรรมการและเลขานุการ