เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์” การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์การทำโครงงานวิทยาศาสตร์